За информация:
00359 898 330 902

ОБУЧЕНИЕ С МЕДИВА-СТМ ЕООД

За работодатели и работещи организираме и предлагаме следните услуги:

Новини

30.9.2022: Изм. и доп. на Наредба за работното време, почивките и отпуските 

Необходим трудов стаж за платен отпуск

Право на платен годишен отпуск по чл. 155 и 156 КТ след 4 месеца трудов стаж (досега се изискваха 8 месеца).