За информация:
00359 898 330 902

Служба по трудова медицина Медива ЕООД е регистрирана в Министерство на здравеопазването с удостоверение № 434-1 от 10.03.2013 г.

Тя съществува още от 2009 г. като успешно консултира и подпомага работодатели и служители в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

Техническите и кадрови ресурси на СТМ Медива ЕООД дават възможност да се прояви гъвкавост в организацията на дейностите и да се гарантира своевременно, качествено и съответстващо на всички нормативни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд обслужване.

В екипа са включени лекари с висше медицинско образование, специалисти по Трудова медицина, Хигиена на труда, Професионални болести, както и инженери с висше икономическо образование. Персоналът ежегодно участва в курсове и специализации, с цел поддържане на висока квалификация и добро познаване на нормативните документи.

Гъвкавата ценова политика на СТМ ”Медива” е съобразена с оптималното задоволяване изискванията на клиентите, с коректността и лоялността в партньорствата. Задачите се формират съгласно особеностите на обслужваните предприятия, фирми или организации. Основните стъпки от дейността на службата в процеса на оценката на работното място са групирани в няколко цикъла от действия:

- формулиране на цели, изготвяне на програми, подходи и методи за оценка на работното място. Самите констатации за пригодността на работното място за безопасен и здравословен труд са изводи от оценките на пространството и разположението, мебелировката, физическото натоварване(продължително използване на сила, тежка работа и пр.), умственото натоварване, стрес, емоционално напрежение, работното време и почивките;

- провеждане на задължителните профилактични прегледи, документиране на всички резултати в индивидуални здравни досиета и изготвяне на анализи и препоръки за превенция;

- оценка на риска и опасностите при работа, определяне на контролните мерки;

- организиране на изследвания и измервания, свързани с физичните и химичните фактори на работната среда (шум, вибрации,осветление, микроклиматични характеристики, химични вещества, радиация, газове, пари, прах, биологични агенти).с цел получаване на подробна информация относно проблеми, свързани с условията на труд.

Новини

30.9.2022: Изм. и доп. на Наредба за работното време, почивките и отпуските 

Необходим трудов стаж за платен отпуск

Право на платен годишен отпуск по чл. 155 и 156 КТ след 4 месеца трудов стаж (досега се изискваха 8 месеца).